Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

 1. Organizator szkolenia i dostawca usług doradczych
  Organizatorem szkolenia jest firma szkoleniowa ARIS Akademia,
  z siedzibą przy ul. Wierzbowa 11 62-500 Konin
  NIP : 665 301 89 07
  REGON: 381603996
 2. Szkolenia
  1. Firma ARIS Akademia jest organizatorem szkoleń i egzaminów w terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.arisakademia.pl
  2. ARIS Akademia organizuje szkolenia dla grupy min. 20 osób i zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia, w przypadku braku minimalnej liczby uczestników w danym terminie.
  3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Uczestnicy zapisani na szkolenie otrzymają potwierdzenie odbycia się szkolenia drogą mailową, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia wraz z przypomnieniem podstawowych informacji na temat programu, dojazdu i lokalizacji.
  5. O potencjalnej zmianie terminu szkolenia wszyscy zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
  6. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
  7. Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu. Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego, będącego osobą prawną.Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do ARIS Akademia, korzystając z jednej z opcji: wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie arisakademia.pl lub poprzez wybranie konkretnego produktu w sklepie internetowym i wniesienie opłaty za szkolenie.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, po tym terminie udział jest możliwy po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu przez ARIS Akademia.
  3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, ARIS Akademia prześle potwierdzenie drogą mailową. Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do płatności za szkolenie lub kurs.
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu i rozwiązanie umowy
 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić ARIS Akademia drogą mailową na adres biuro@arisakademia.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu:
  1. Na 30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, konferencji lub kursu, nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika.
  2. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku opłacenia szkolenia.
  3. W przypadku niemożności wzięcia udziału, osoba zgłaszająca się może wskazać innego Uczestnika na swoje miejsce, za którego bierze pełną odpowiedzialność.
 3. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. Opóźnienia Zamawiającego / Uczestnika kursu w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia.
  2. Naruszenia przez Zamawiającego / Uczestnika postanowień regulaminu lub umowy.
 4. Odwołanie szkolenia, zmiana terminu, sytuacje nieprzewidziane
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie bez podania przyczyny. ARIS Akademia poinformuje zgłaszającego się o nowym terminie szkolenia, który wymaga pisemnej akceptacji drogą e-mailową. W przypadku braku zgody na nowy termin, w ciągu 14 dni od poinformowania o odwołaniu szkolenia, Organizator zwróci opłaty wniesione przez Uczestników, przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.
  2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników odpowiednio drogą e-mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
  3. ARIS Akademia zastrzega prawo do wyznaczenia zastępstwa dla trenera, w przypadku gdy nie może on z przyczyn losowych poprowadzić zajęć. Zastępująca go osoba będzie posiadać równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
  4. ARIS Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w przypadku braku dostępności lub sytuacji, która utrudnia jego przeprowadzenie.
  5. ARIS Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w szkoleniu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
   1. czasu trwania oraz godzin szkolenia,
   2. osoby prowadzącej szkolenie w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia lub czynniki niezależne od osoby prowadzącej nie będzie on w stanie dojechać na miejsce realizacji szkolenia.
  6. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 6 ARIS Akademia poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników właściwą drogą.
  7. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 6, które związane są z nieobecnością osoby prowadzącej wcześniej wskazanej Uczestnikowi, Organizator zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie szkolenia w danym dniu osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
  8. Informacja o okolicznościach może nastąpić drogą:
   1. e-mailową,
   2. wiadomością SMS;
   3. telefoniczną na numer telefonu Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym;
    online poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.
  9. Informacja o ww. okolicznościach może nastąpić nie później niż na 10 dni przed wystąpieniem planowanej zmiany.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i utracone korzyści powstałe w związku ze zmianami pkt 1 niniejszego paragrafu.
 5. Charakter zajęć szkoleniowych, cena i warunki płatności
  1. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są zgodne z programem znajdującym się na stronie internetowej www.arisakademia.pl ARIS Akademia może dokonać zmian programu w trakcie szkolenia ze względu na dobór Uczestników, którzy zgłosili udział w szkoleniu.
  2. Cena szkolenia obejmuje: koszt realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej (np. jest to szkolenie elektroniczne). Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
  3. Wpłat należy dokonywać – po otrzymaniu informacji o przyjęciu na szkolenie i faktury Proforma – na konto:
   55 1090 1199 0000 0001 5306 2882 W tytule: data i tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie: www.arisakademia.pl
  4. ARIS Akademia zastrzega sobie prawo do ograniczonych czasowo akcji promocyjnych, polegających na zmianie treści Cennika dostępnego na stronie arisakademia.pl w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w szkoleniach, nie może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych Umów lub żądania obniżenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z tych Umów.
 6. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku
  1. Uczestnik oraz Zamawiający przyjmują do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych, programów, układów i scenariuszy ćwiczeń oraz do prezentowanego podczas ćwiczeń przysługują ARIS Akademia lub jego Licencjodawcom, zastrzeżenie to dotyczy także dokonywania opracowania utworu pierwotnego, w rozumieniu prawa autorskiego.
  2. Uczestnik oraz Zamawiający zobowiązani są do niewykorzystywania w żaden sposób, w szczególności podczas organizowanych szkoleń, materiałów szkoleniowych, programów, układów i scenariuszy ćwiczeń, do których prawa przysługują Organizatorowi lub jego Licencjodawcy. Uczestnik ani Zamawiający nie ma prawa wykonywania kopii materiałów szkoleniowych jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów.
  4. Obowiązuje zakaz nagrywania oraz wnoszenia sprzętu umożliwiającego nagrywanie szkoleń audio lub wideo.
  5. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
  6. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas szkoleń ARIS Akademia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestnika w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Organizatora (www.arisakademia.pl) oraz social mediach (Facebook, Instagram).
 7. Prawa i obowiązki uczestników szkoleń:
  1. Uczestnik ma prawo do:
   1. Realizacji programu szkolenia zgodnie z ustalonym wcześniej z ARIS Akademia harmonogramem,
   2. Odpowiednich warunków w miejscu szkolenia (powierzchnia odpowiednia do liczebności grupy, dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, odpowiednia temperatura powietrza, brak zakłócającego pracę hałasu z zewnątrz, czystość, dostęp do zaplecza sanitarnego, umeblowanie sali szkoleniowej umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiedni do specyfiki szkolenia),
   3. wzbogacenia szkolenia poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych takich jak: projektor multimedialny, flipchart, inne, o ile jest to uzasadnione tematyką i charakterem szkolenia,
   4. otrzymania kompletu materiałów szkoleniowych w formie drukowanej lub elektronicznej,
   5. otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu,
   6. rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po wcześniejszym powiadomieniu ARIS Akademia, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału V.
  2. Uczestnik ma obowiązek:
   1. Uiścić opłatę za szkolenie w wyznaczonym terminie,
   2. zachować się w trakcie szkolenia w sposób nieutrudniający trenerowi przeprowadzenia szkolenia.
 8. Ochrona Danych Osobowych
  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) ARIS Akademia oświadcza, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a ARIS Akademia.
  2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia.
  3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych i mają prawo do ich uaktualniania i usunięcia z zasobów ARIS Akademia. Taki wniosek należy skierować do ARIS Akademia drogą elektroniczną.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę według formuły podanej w karcie zgłoszeniowej.
  5. ARIS Akademia przechowuje dane osobowe uczestników szkoleń w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, wyłącznie do celów komunikacyjnych i organizacyjnych.
 9. Reklamacje
  1. Każdy uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
   Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@aris.org.pl najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. Nazwę/ imię i nazwisko uczestnika;
   2. Adres siedziby/ miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia;
   3. Przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
   4. Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
   5. Oczekiwanie uczestnika wobec ARIS Akademia w zakresie rekompensaty.
  3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez ARIS Akademia informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
  4. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku gdy reklamacja jest zasadna zostanie przesłana mailowo.
  5. ARIS Akademia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po terminie o którym mowa w pkt.1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości niniejszego regulaminu.
  6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3, ARIS
   Akademia wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.